Huishoudelijk Reglement

Dit Huishoudelijk Reglement (laatst herzien januari 2024) is een aanvulling op de statuten van de Kring Raalter Werkgevers (KRW), vastgelegd op 15 april 2009 door notaris mr. A.P.F. de Zwart te Raalte. Deze statuten zijn op te vragen via het secretariaat: contact@krw-raalte.nl.

1. Lidmaatschap

De vereniging kent gewone leden, oud-ondernemersleden, leden van verdiensten en ereleden.

  • Gewone leden zijn in de gemeente Raalte gevestigde bedrijven, waaronder: (holding) BV’s, ZP-ers/ ZZP-ers, instellingen en stichtingen.
  • Gewone leden kunnen bij de KRW worden vertegenwoordigd door max. 2 verschillende natuurlijke personen, die dagelijks leiding geven aan. Tijdens ledenbijeenkomsten mag echter één van deze personen (dat hoeft niet altijd dezelfde te zijn) worden afgevaardigd.
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel als onderneming is een vereiste voor het lidmaatschap. (Sport)verenigingen en evenementenorganisaties zijn uitgesloten.
  • Voor elk bedrijf of instelling mag een extra lidmaatschap (maximaal 3) worden afgesloten tegen een volledig jaarlijks contributiebedrag.
  • In andere gevallen beslist het bestuur of lidmaatschap mogelijk is.

Oud-ondernemersleden zijn natuurlijke personen, die dagelijks leiding gaven aan een (destijds) in de gemeente Raalte gevestigd bedrijf of gevestigde instelling. Deze persoon dient woonachtig te zijn in de gemeente Raalte. Leden van verdienste en ereleden zijn zij die wegens bijzondere verdiensten of betrokkenheid als zodanig worden benoemd.

2. Contributie

Lidmaatschap van de Kring Raalter Werkgevers loopt per heel kalenderjaar. De jaarlijkse contributie bedraagt € 175,- per lidmaatschap (deze kan jaarlijks geïndexeerd worden). Op een extra lidmaatschap wordt geen korting gegeven. Nieuwe leden die zich na 1 juni van het kalenderjaar aanmelden, betalen voor dat betreffende kalenderjaar een half jaar contributie à € 90,-.

3. Aanmelden

Aanmelden kan via het secretariaat: contact@krw-raalte.nl. Het secretariaat zorgt voor opname in het ledenbestand, vermelding op de website en de KRW app. Deze web-vermelding (met link) betreft de bedrijfsnaam zoals de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Eventuele verwijzingen (hyperlinks) naar een andere website is bespreekbaar met het secretariaat.

4. Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap. Min. 4 weken voor het einde van het kalenderjaar, kan alleen schriftelijk bij het secretariaat (Postbus 188, 8100 AD Raalte) of per e-mail contact@krw-raalte.nl.

5. Ledenlijst

Om te voorkomen dat de leden worden benaderd voor commerciële doeleinden is de ledenlijst niet opvraagbaar. Uitnodigingen voor jubilea, opening of open huis kunnen op verzoek gedeeld worden via de nieuwsbrief en/of de KRW app.

6. Collectief voordeel

Alle leden van de KRW profiteren van collectieve inkoopcontracten en voordeelafspraken voor: afvalinzameling, beveiliging en energie-inkoop. Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt deelname aan het energiecollectief beëindigd. Voor deelname aan de collectieve energie-inkoop is een lidmaatschap van minimaal 3 jaar (looptijd energiecontract) een vereiste.